CROWDHELPING
CROWDFUNDING

                                              ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับเว็บไซต์และการบริการของบริษัท บาทสตาร์ท จำกัด
( BAHTSTART CO., LTD.) บริษัทในประเทศไทย (ร่วมกับบริษัทในเครือบริษัท บาทสตาร์ท จำกัด) เพื่อเป็นข้อกำหนดเสริมให้แก่ลักษณะเฉพาะเนื้อหาและระบบของการบริการ ซึ่งข้อกำหนดเสริมดังกล่าวรวมเข้าไว้ด้วยกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมมีส่วนร่วมในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว กฎหมายต่างๆที่บังคับใช้และข้อกำหนดหรือนโยบายต่างๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ บริษัท บาทสตาร์ท จำกัด อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดโดยการแสดงข้อกำหนดที่ฉบับปรับปรุงแก้ไขบนเว็บไซต์การบริการของเรา การเข้าถึงหรือการใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ฉบับปรับปรุง จะถือว่าท่านยอมรับและเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
1. นิยาม
1.1 “โครงการ”หรือ “Project” หมายความว่าเป็นโครงการที่บอกถึงความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราว สาเหตุ ความประสงค์ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่นำเสนอและดำเนินการโดยผ่านแพลตฟอร์มของบาทสตาร์ท เพื่อหาเงินทุนจาก Backers
1.2 “เจ้าของโครงการ” หมายความว่าบุคคลที่สร้างโครงการโดยเสนอความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราว สาเหตุ ความประสงค์ของโครงการ และเสนอโครงการกับบาทสตาร์ทเพื่อตรวจสอบและผ่านการอนุมัติจากบาทสตาร์ท เพื่อหาเงินทุนจาก Backers โดยใช้แพลตฟอร์มของบาทสตาร์ทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
1.3 “ ผู้สนับสนุน” หรือ “ผู้บริจาค”หรือ “Backers ”หมายความว่าบุคคลที่ชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินต่างๆ หรือมอบเงินให้กับโครงการใดโครงการหนึ่งหรือโครงการทุกๆ โครงการของบาทสตาร์ท
1.4 “Giveback” หมายความว่าการให้เงินรางวัลกับผู้สนับสนุนหรือผู้บริจาคกับโครงการต่างๆ โดยการจับรางวัลจากรายชื่อผู้สนับสนุนหรือผู้บริจาคแต่ละโครงการของบาทสตาร์ทที่บาทสตาร์ทกำหนด
1.5 “แพลตฟอร์ม”หรือ “Platform” หมายความว่าการทํางานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับการทํางานของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นโดยบาทสตาร์ท
1.6 “Crowfunding” หมายความว่าการระดมเงินทุนจากคนจำนวนมากทั่วโลก ผ่าน Platform บนระบบอินเตอร์เน็ท
1.7 “สปอนเซอร์” หมายความว่าผู้ที่สนับสนุน บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ที่เป็นผู้มอบเงินให้การสนับสนุนกับบริษัท บาทสตาร์ท จำกัด โดยตรง
1.8 “เนื้อหาบาทสตาร์ ” หมายความว่าทุกข้อความ, รูปถ่าย, เครื่องหมายการค้าโลโก้, เสียง, เพลง, งานศิลปะและคอมพิวเตอร์รหัสและวัสดุอื่น ๆ ที่คล้ายกันหรือเนื้อหาของบาทสตาร์ท
1.9 “บาทสตาร์ท” หรือ “Bahtstart” หมายความว่าเป็นเว็บไซต์ Crowfunding ที่บริษัท บาทสตาร์ท จำกัด สร้างแพลตฟอร์มขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าของโครงการและผู้สนับสนุนในการรวบรวมเงินทุน บริจาคและเป็นแหล่งในการระดมเงินทุน
1.10 “บริการ”หมายถึงบริการที่นำเสนอโดยบาทสตาร์ท ภายในเว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท
1.11 “ข้อตกลง”หมายความว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเพิ่มเติมและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจจะกำหนดไว้ในเว็บไซต์โดย บาทสตาร์ท
1.12 “ผู้ใช้”หรือ “ผู้ใช้บริการ” หรือ “คุณ”หรือ “ท่าน” หมายถึงผู้ใดที่เข้าถึงเว็บไซต์บาทสตาร์ทหรือใช้บริการข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์และบริการ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ของบาทสตาร์ท โดยการอ้างอิงในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
2. เกี่ยวกับบริการ BahtStart
บาทสตาร์ท (BahtStart) เป็นการระดมทุนมหาชนระดมเงินทุนจากคนจำนวนมากทั่วโลก ด้วยการใช้ช่องทางออนไลน์ โดยเว็บไซต์ https://bahtstart.com สำหรับบุคคลเพื่อการระดมทุนสำหรับการทำโครงการและเพื่อบริจาคให้แก่โครงการอื่นๆ เจ้าของโครงการสามารถเสนอของขวัญหรือของรางวัลรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้หรือบริการที่จับต้องไม่ได้ (เรียกโดยรวมว่า “สิ่งของตอบแทน”หรือ “สิ่งตอบแทน”) แก่ผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุน สิ่งของตอบแทนจะไม่มีการจำหน่าย BahtStart จะไม่นำเสนอเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย ความมีศีลธรรมหรือการถูกต้องตามกฎหมายของโครงการใด สิ่งตอบแทนหรือการบริจาคหรือข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของเนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ที่โพสต์บนการบริการ BahtStart จะไม่นำเสนอว่าเจ้าของโครงการจะจัดส่งสิ่งของตอบแทนหรือการบริจาคนั้นจะถูกนำไปใช้ตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงการ ผู้ใช้งานบริการต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงนั้นๆ เอง
3. ผู้ใช้บริการ BahtStart
ผู้ใช้บริการซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่มีสิทธิเข้าใช้บริการหากไม่มีการยินยอม ผู้ใช้ริการซึ่งมีอายุระหว่าง 13-17 ปี สามารถใช้บริการได้หากได้รับความยินยอมและมีการดูแลจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องเห็นด้วยและยินยอมที่จะทำตามข้อกำหนดและเห็นด้วยที่จะรับผิดชอบกับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการที่ได้รับการระงับการใช้งานชั่วคราวจากบริการจะไม่สามารถใช้งานบริการได้ BahtStart จะมีสิทธิในการปฏิเสธการใช้งานบริการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและปฏิเสธ ยกเลิก ขัดขวาง ถอดถอนหรือระงับโครงการ การบริจาคหรือบริการใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยปราศจากความรับผิดชอบใดๆ
4.สิ่งที่ Bahtstart ไม่อนุญาตและห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด
เจ้าของโครงการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ริเริ่มโครงการเพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนสำหรับกิจกรรมหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกตามกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อหลอกลวงผู้อื่น หากพบว่าโครงการนั้นไม่มีความเป็นไปได้หรือเป็นโครงการหลอกลวง ห้ามทำการโพสต์เด็ดขาด ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎที่บังคับใช้และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงการเสนอสิ่งของตอบแทนและการใช้การบริจาค เจ้าของโครงการต้องไม่ปฏิบัติในทางมิชอบหรือชี้นำไปในทางที่ผิดอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
​ ห้ามเจ้าของโครงการเสนอหรือจัดหาสิ่งตอบแทนดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท (บัตรกำนัลหรือบัตรสมาชิกซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้รับอนุญาต) สารควบคุมพิเศษหรืออุปกรณ์ยา อาวุธ ลูกกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภทล็อตเตอรี่หรือการพนันทุกประเภท การเดินทางทางอากาศทุกประเภท หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ การบาดเจ็บต่อร่างกาย ความตาย ความเสียหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นๆ ที่ (ก)ได้รับการห้ามจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการครอบครองหรือจำหน่าย (ข) อาจฝ่าฝืนกฎหมายหากทำการจำหน่าย หรือ (ค) อาจทำให้เกิดการฝ่าฝืนสิทธิส่วนบุคคลหากจำหน่าย
5. แนวปฏิบัติเป็นสมาชิกและผู้ใช้บริการที่ดี
BahtStart ไม่ใช่สถานที่เพื่อสร้างความเกลียดชัง การกลั่นแกล้ง การแบ่งแยก การไม่ให้ความเคารพ ความไม่นับถือ ความคึกคะนอง การข่มขู่ หรือ การส่งข่าวขยะ ห้าม: ใช้บริการเพื่อส่งเสริมความรุนแรง การทำให้เสื่อมเสีย การกดขี่ การเลือกปฏิบัติหรือทำให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยอาศัยเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความไร้ความสามารถ เพศ อายุ สถานะทางทหาร รสนิยมทางเพศหรือการระบุเพศ การโพสต์รูปภาพหรือวีดิโอซึ่งส่อไปทางเพศอย่างชัดเจนหรือโพสต์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเรื่องเกี่ยวกับเพศอย่างชัดเจนหรือแสดงให้เห็นว่าบุคคลอื่นหรือสัตว์กำลังถูกทารุณ การส่งข่าวขยะเกี่ยวกับการแสดงความเห็นหรือผู้ใช้งานท่านอื่นโดยการเสนอสินค้าและบริการหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม การมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมซึ่งรบกวนหรือขัดขวางการทำงานของบริการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบริการ หรือกระทำการบังคับการตัดสินใจของ BahtStart การให้ข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลบนโครงสร้างภายในของ BahtStart การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเหมือนกับสิ่งที่ท่านริเริ่มหรือดำเนินการเป็นผู้ขายย่อยของผลิตภัณฑ์อื่นๆ BahtStart มีสิทธิที่จะลบโครงการและยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานหากเกิดการกระทำดังกล่าวขึ้น
6. ห้ามขโมยจาก BahtStart
ไม่อนุญาตให้เจ้าของโครงการทำการใดๆต่อไปนี้กับรูปภาพของโครงการของเจ้าของ: รวมเอาสีและองค์ประกอบของตรา BahtStart เข้าไว้ รวมถึงโลโก้ กรอบสี เส้นขอบหรือป้าย รวมทั้งองค์ประกอบที่มองเห็นได้อื่นๆ ซึ่งสามารถสื่อว่าเป็นการผลิตจาก BahtStart รวมถึงแบนเนอร์ กราฟแสดงความก้าวหน้าหรือการระบุระดับเงินทุน รวมทั้งองค์ประกอบที่มองเห็นได้ซึ่งสื่อว่าเป็นการสนับสนุนจาก BahtStart
7. ความขัดแย่งระหว่างเจ้าของโครงการและผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุน
เจ้าของโครงการมีความผูกพันตามกฎหมายในการกระทำการตามสัญญา และ/หรือพันธสัญญาต่อผู้บริจาค (รวมถึงการส่งสิ่งของตอบแทน) BahtStart ไม่ถือว่าบุคคลที่สามและ/หรือองค์กรพันธมิตรของโครงการเป็นเจ้าของโครงการ หากเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาและ/หรือพันธสัญญาต่อผู้บริจาค เจ้าของโครงการต้องติดต่อกับผู้บริจาคเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่น่าพอใจ ซึ่งอาจรวมถึงการปล่อยคืนเงินบริจาคจากเจ้าของโครงการ BahtStart ไม่มีข้อผูกมัดที่ต้องมีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างเจ้าของโครงการและผู้บริจาค หรือผู้ใช้บริการและบุคคลที่สาม ยิ่งกว่านั้น BahtStart ไม่มีข้อผูกมัดที่ต้องมีส่วนร่วมในความขัดแย้งเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเจ้าของโครงการและจะไม่ผูกมัดกับการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ แก่บัญชีเจ้าของโครงการหรือการโอนความเป็นเจ้าของ หากเกิดการขัดแย้งขึ้น เช่นเจ้าของโครงการถูกกล่าวหาว่าทำผิดต่อข้อกำหนดหรือทำผิดต่อเรื่องผลประโยชน์เพิ่มเติม เราอาจให้ข้อมูลของเจ้าของโครงการแก่ผู้บริจาคเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทำการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
8. ดูแลบัญชีผู้ใช้บริการหรือบัญชีผู้ใช้งาน
ข้อมูลทุกอย่างที่ได้ทำการให้ไว้เพื่อใช้ติดต่อกับผู้ใช้บริการในบริการ (แต่ละ “บัญชีผู้ใช้บริการหรือบัญชีผู้ใช้งาน”) ต้องถูกต้องและเป็นข้อมูลจริง ผู้ใช้บริการเห็นพ้องที่จะแจ้ง BahtStart โดยทันทีหากบัญชีผู้ใช้บริการถูกนำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการฝ่าฝืนความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้งานแต่ละคนเห็นพ้องที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ BahtStart ซึ่งจะทำการขอและเพื่อตอบคำถามที่ BahtStart อาจถามเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ
9. ใบอนุญาตแก่ผู้ใช้งาน
BahtStart ให้การอนุญาตที่จำกัด มีขอบเขต ไม่สามารถโอนถ่ายและเพิกถอนได้เพื่อใช้บริการภายใต้คุณสมบัติของผู้ใช้งานและการยินยอมทำตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง
10. เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้บริจาค เจ้าของโครงการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการกระทำตามสัญญาและ/หรือพันธสัญญาต่อผู้บริจาค (รวมถึงการส่งสิ่งของตอบแทน) พันธสัญญานี้รวมถึงการส่งผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้บริจาค BahtStart ก่อนการได้รับการสั่งซื้อหลังจากโครงการสิ้นสุดลง สำหรับเจ้าของโครงการที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมของหุ้นส่วนปลีกของเรา การผิดพลาดในการส่งของให้ ผู้บริจาค BahtStart อาจก่อให้เกิดการย้ายโปรแกรมหุ้นส่วนการขายปลีก เจ้าของโครงการจะต้องตอบกลับทุกคำถามซึ่งโพสต์โดย BahtStart หรือผู้บริจาคอื่นๆอย่างตรงไปตรงมาโดยทันที หากเจ้าของโครงการไม่สามารถตอบสนองพันธสัญญาแก่ผู้บริจาคได้ (รวมถึงการส่งมอบสิ่งของตอบแทน) เจ้าของโครงการต้องทำการหาทางออกที่น่าพอใจให้แก่ทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจหมายถึงการคืนเงินให้แก่ผู้บริจาค เจ้าของโครงการต้องทำตามกฎหมายที่บังคับใช้และระเบียบข้อบังคับในการใช้เงินบริจาคและการส่งมอบสิ่งของตอบแทนเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บและส่งภาษีเงินบริจาคและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งของตอบแทนBahtStart อาจมีการระบุตัวตนและข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้โดยเจ้าของโครงการ และเราอาจจะชะลอ ระงับ ส่งกลับหรือส่งคืนเงินบริจาคหรือเงินจำนวนอื่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ต้องรับผิดชอบใดๆหากเราไม่สามารถพิสูจน์ข้อมูลได้ คุณสมบัติเจ้าของโครงการนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของ BahtStart เรื่องสถานะของหน้าที่ผูกพันของการระดมทุน BahtStart มีสิทธิที่จะห้ามหรือถอดโครงการออกหากเจ้าของโครงการมีความล่าช้าเป็นเวลาสามเดือนหรือมากกว่านั้นในการทำการระดมทุนให้สำเร็จ
11. ผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุน
ผู้บริจาคมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถามและตรวจสอบเจ้าของโครงการและโครงการก่อนทำการบริจาค ผู้บริจาคทุกท่านเป็นบุคคลที่สมัครใจและมีการตัดสินใจด้วยตนเองในความเสี่ยงของการเป็นผู้บริจาค BahtStart จะไม่รับประกันว่าการบริจาคนั้นจะได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ ว่าเจ้าของโครงการจะมีการนำส่งสิ่งของตอบแทน หรือโครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ BahtStart จะไม่รับรอง รับประกัน เป็นตัวแทนหรือให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย ความมีศีลธรรมหรือการทำถูกตามกฎหมายของโครงการ สิ่งของตอบแทนหรือข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของเนื้อหาผู้ใช้งานที่โพสต์บนการบริการ ผู้บริจาคต้องรับผิดชอบต่อการกำหนดว่าจะดูแลเงินบริจาคและใบเสร็จของสิ่งของตอบแทนสำหรับเรื่องภาษีอย่างไร หากการบริจาคหรือผลตอบแทนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนั้นมีการย้อนคืนมายังผู้บริจาคจะถือว่าเป็นการยกเลิก
12. ค่าธรรมเนียมการบริการ
การตั้งบัญชีบนการบริการนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย เราไม่ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการกับผู้บริจาค แต่ว่ามีการระบุไว้บนบริการว่าเราจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการแก่เจ้าของโครงการของเงินบริจาคทั้งหมดหรือเงินสนับสนุนโครงการทั้งหมด เพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบ ค่าทำธุรกรรมทางการเงิน และค่าติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคที่พวกเขาระดมทุนอยู่ (“ค่าธรรมเนียมบริการ”) ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการเห็นพ้องกับค่าธรรมเนียมบริการที่แสดงให้เห็นบน
https://bahtstart.com/pricing การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการจะมีผลหลังจากเราทำการโพสต์การเปลี่ยนแปลงลงบนบริการ ค่าธรรมเนียมบริการที่แก้ไขแล้วจะบังคับใช้กับโครงการที่ริเริ่มหลังจากมีการประกาศใช้
13. การขอเงินคืน
ผู้บริจาคอาจมีการร้องขอให้มีการจ่ายคืนเงินจาก BahtStart ก่อนโครงการสิ้นสุดลง ผู้บริจาคสามารถร้องขอการคืนเงินจาก BahtStart ได้ภายใน 10 วันหลังการบริจาค เพื่อดำเนินการขอคืนเงิน กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ผู้บริจาคสามารถของคืนเงินได้จาก BahtStart เว้นแต่ว่า (ก) การบริจาคนั้นถูกโอนไปยังเจ้าของโครงการแล้ว (ข) สิ่งของตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคนั้นได้มีการกระทำการไปแล้ว หรือ (ค)BahtStart ระบุว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการ BahtStart มีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้และถอดโครงการที่ฝ่าฝืนนโยบายการคืนเงินนี้ สำหรับโครงการที่สิ้นสุดลงแล้วหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เงินทุนได้รับการโอนไปยังเจ้าของโครงการแล้วนั้น ผู้บริจาคควรติดต่อกับเจ้าของโครงการโดยตรงเกี่ยวกับการขอคืนเงิน
14. ภาษี
เจ้าหน้าที่ทางภาษีอาจแบ่งประเภทการระดมเงินทุนบนบริการนี้ว่าเป็นรายได้สุทธิที่จะนำไปคิดภาษีของเจ้าของโครงการและผู้ได้รับประโยชน์ใดก็ตามที่จะได้รับเงินทุนนี้โดยตรงจากโครงการ BahtStart จะสอบถามหมายเลขกำกับภาษีของเจ้าของโครงการและผู้ได้รับประโยชน์อื่นๆ เพื่อส่งรายงานรายได้สุทธิที่จะนำไปคิดภาษีให้เจ้าหน้าที่ทางภาษี BahtStart จะส่งเอกสารภาษีให้แก่เจ้าของโครงการหากมีการร้องขอ
15. สารจากผู้ใช้งาน
ในการใช้งานบริการ ผู้ใช้งานอาจโพสต์รูปภาพ วีดิโอ ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ อาร์ตเวิร์คและไฟล์เสียงหรืออุปกรณ์สื่อ (โดยรวมเรียกว่า “สารจากผู้ใช้”) ผู้ใช้ยินยอมให้ BahtStart ใช้ แสดงอย่างเปิดเผย นำเสนออย่างเปิดเผย เก็บทำขึ้นใหม่ แก้ไข สร้างงานเหมือนและกระจายสารจากผู้ใช้งานไปยังผู้ใช้งานอื่นๆบนบริการหรือในเครือข่ายบริการและการตลาดที่เกี่ยวข้องของเราและกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ระหว่างผู้ใช้และ BahtStart ผู้ใช้ยังคงมีความเป็นเจ้าของในสารจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้แต่ละท่านเป็นตัวแทนและรับประกันว่าสารจากผู้ใช้งานและการใช้งานสารจากผู้ใช้งานของเรานั้นจะไม่ขัดต่อสิทธิทางปัญญาของบุคคลที่สาม กรรมสิทธิ์ สิทธิส่วนบุคคล การรักษาความลับ หรือการฝ่าฝืนการบังคับใช้กฎหมาย
16. โปรโมชั่น
เจ้าของโครงการต้องไม่เสนอการแข่งขัน การเปิดเผยเงินรางวัลหรือกิจกรรมลักษณะที่คล้ายคลึงกัน (เรียกว่า “โปรโมชั่น”) บนบริการโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BahtStart (ซึ่งอาจรับรองหรือยับยั้งโดยดุลยพินิจของ BahtStart) เจ้าของโครงการอาจร้องขอการอนุญาตจาก BahtStart โดยส่งอีเมลมายัง info@bahtstart.com เมื่อมีการอนุญาต เจ้าของโครงการทำการเสนอโปรโมชั่นโดยการรับทราบและยินยอมว่า (ก) เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาของแต่ละโปรโมชั่น (ข) โปรโมชั่นนั้นต้องไม่เรียกร้องการบริจาคอื่นๆ หรือการชำระเงิน (ค) กฎอย่างเป็นทางการของโปรโมชั่นต้องชัดเจนและเป็นภาษาที่ชัดเจนเพื่อทำให้เห็นว่า (1) BahtStart ไม่สนับสนุน รับรองหรือบริหารโปรโมชั่นนั้น (2) ผู้เข้าร่วมหรือผู้เข้ามาใหม่ในโปรโมชั่นนั้นไม่ให้ BahtStart ต้องรับผิดชอบใด และ (3) ทุกคำถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นต้องส่งตรงไปยังเจ้าของโครงการ ไม่ใช่ BahtStart
17. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โฆษณาหรือบริการ
บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ โฆษณาหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ BahtStart การเข้าถึงการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามนั้นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง BahtStart จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายที่เกี่ยวกับการดำเนินการกับบุคคลที่สามเหล่านี้ เราแนะนำให้ผู้ใช้งานระมัดระวังเมื่อทำการออกจากบริการ และให้ทำการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าเยี่ยมชม
18. การชำระเงิน
เจ้าของโครงการจะรับธนาคารออนไลน์และผู้บริจาคจะใช้วิธีนี้ในการติดต่อกับการรับทราบโครงการและการยินยอมทำตามนโยบายการระดมทุนด้วยการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ระบบออนไลน์ การชำระเงินผ่านเครดิตการ์ด สำหรับเจ้าของโครงการใน BahtStart นั้นให้บริการโดย PayPal (“PayPal“) และอยู่ภายใต้ข้อตกลงPayPal (โดยรวมเรียกว่า “ข้อตกลง PayPal ”) เพื่อดำเนินการเป็นเจ้าของโครงการใน BahtStart อย่างต่อเนื่องนั้น ท่านยินยอมที่จะมีพันธะผูกพันกับข้อตกลง PayPal ด้วยเงื่อนไขการชำระเงินผ่านเครดิตการ์ดผ่าน PayPal ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่ BahtStart เกี่ยวกับธุรกิจของท่านและท่านให้อำนาจ BahtStart ในการแชร์ข้อมูลกับ PayPal รวมถึงข้อมูลการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านเกี่ยวกับการบริการชำระเงินของ PayPal เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำในการดำเนินการเกี่ยวกับเครดิตการ์ดของบุคคลที่สามหรือบริการชำระเงินของบุคคลที่สาม
19. ค่าชดเชย
ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้และป้องกันอันตรายแก่ BahtStart บริษัทสาขาและ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้รับจ้างช่วงและตัวแทน ต่อต้านการเรียกร้อง การกระทำต่างๆ ความเสียหาย ข้อผูกมัด ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) และเงินที่จ่ายไปในการชำระหนี้ที่เกิดจากการใช้บริการ การทำผิดหน้าที่ตามข้อกำหนดหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย BahtStart อาจสรุปว่าการปกป้องและการควบคุมเรื่องต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยแก่ BahtStart และผู้ใช้แต่ละคนเห็นพ้องที่จะช่วยและร่วมมือกับ BahtStart ในการปกป้องหรือจ่ายค่าชดเชยแก่ปัญหาต่างๆ
20. ไม่มีการรับประกัน
BahtStart ไม่มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้ผู้ใช้งาน การบริการของเราคือการให้บริการ “ที่ปรากฎอยู่” และ “ที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกัน การแสดงออกหรือการสื่อความใดโดยไม่มีข้อจำกัด หรือเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีการละเมิด ในการใช้บริการนั้นผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตัวเอง
21. ข้อจำกัดต่อความรับผิด
BahtStart (รวมถึงพันธมิตร ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้างช่วงหรือผู้ออกใบอนุญาต) ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม เกี่ยวกับการลงโทษ โดยอุบัติเหตุ ความเสียหายพิเศษ หรือจากเหตุการณ์ต่างๆ สำหรับความเสียหายที่มากเกินกว่า 10,000,000.00 บาท หรือค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้ BahtStart เพื่อเป็นการโอนเงินจากการกระทำใด ข้อจำกัดของความรับผิดครอบคลุมถึงความรับผิดตามสัญญา การละเมิด การละเลย การรับผิดที่เคร่งครัดหรออื่นๆ แม้แต่หาก BahtStart ได้รับแจ้งเรื่องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อขยายการอนุญาตโดยกฎหมายตามเขตอำนาจตามกฎหมาย สำหรับเขตอำนาจตามกฎหมายซึ่งไม่อนุญาตให้ BahtStart จำกัดขอบเขตการรับผิด: แม้ว่าเงื่อนไขของข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้งานในเรื่องเขตอำนาจตามกฎหมายซึ่งมีเงื่อนไขเจาะจงที่การสละสิทธิหรือรับผิดซึ่งขัดแย้งกับที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ความรับผิดของ BahtStart ถูกจำกัดเพื่อให้มีการรับผิดน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเขตอำนาจตามกฎหมายนั้นไม่อนุญาตให้ BahtStart ไม่สามารถสละสิทธิในการรับผิดต่อ (ก) ความตายหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากการละเลยหรือจากพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือตัวแทน หรือ (ข) การฉ้อโกงหรือการตั้งใจปฏิบัติผิด หรือ (ค) การรับผิดซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย
22. การโอนสิทธิ์
ข้อกำหนดและสิทธิต่างๆ และใบอนุญาตรับรองหลังจากนี้อาจไม่สามารถโอนหรือมอบหมายได้โดยผู้ใช้อื่นๆ แต่อาจมอบหมายได้โดย BahtStart โดยไม่ต้องได้รับการยินยอม
23. การสิ้นสุด การคงอยู่
การสิ้นสุดอาจทำให้เกิดการเสียสิทธิและการทำลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด ผู้ใช้งานอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานโดยทำตามขั้นตอนในบริการ แต่ BahtStart อาจทำการสงวนข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานหลังจากการสิ้นสุดเนื่องจากความสอดคล้องกับกฎระเบียบ บัญชีแบะขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทั้งหมดควรยังคงมีอยู่รวมทั้งไม่มีการจำกัด ข้อกำหนดการเป็นเจ้าของ การปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกัน ค่าชดเชยและข้อจำกัดการรับผิด
24. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา
ผู้ใช้เห็นพ้องว่า: (ก) บริการหลักตั้งอยู่ที่ประเทศไทย (สถานที่หลักของธุรกิจและสำนักงานใหญ่ของ BahtStart และ (ข) บริการอาจไม่มีการตอบกลับซึ่งจะไม่ให้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายแก่บุคคลเหนือกว่า BahtStart ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะหรือเรื่องทั่วไปในเขตอำนาจตามกฎหมายมากกว่าในประเทศไทย ข้อตกลงนี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย
25. ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษและการแปลความเป็นภาษาไทย ข้อกำหนดฉบับภาษาไทยจะถูกยึดถือเป็นตัวหลัก ข้อโต้แย้ง ข้ออ้างหรือประเด็นต่างๆ (และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) จะได้รับการสื่อสารเป็นภาษาไทย เว้นว่ามีการระบุอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เสนอในบริการนั้นชี้ตรงไปที่บุคคล บริษัทหรือกลุ่มบริษัทอื่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
26. ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารและการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เราให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมายตามที่ร้องขอโดยกฎหมาย เราร่วมมือกับหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบกิจกรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการเมื่อมีการร้องขอ
27. ขั้นตอนการแจ้ง
ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการยินยอมให้ BahtStart หากมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านอีเมล เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการแจ้งเป็นเอกสารหรือผ่านการประกาศที่เห็นชัดเจนเช่น การประกาศบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจเลือกที่จะออกจากการได้รับแจ้งข่าวนี้
28. การส่งความคิดโดยไม่ผ่านการเรียกร้อง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างกว้างขวาง เรายินดีที่จะได้รับฟังท่านผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการและเปิดรับความเห็นหรือคำแนะนำเพื่อปรับปรุงบริการของเรา อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในอนาคตเมื่อมีสินค้าและบริการใหม่เกิดขึ้นและได้รับการพัฒนาโดย BahtStart อาจมีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับสิ่งที่ได้รับจาก BahtStart นโยบายต่อไปนี้ได้นำมาใช้กับผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งได้ส่งความเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอหรือข้อมูลมาให้ BahtStart (ก) ข้อเสนอจะได้รับพิจารณาอย่างไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ (ข) BahtStart จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อเสนอ การตกลงหรืออื่นๆ (รวมทั้งการไม่มีข้อจำกัดหรือการเก็บเป็นความลับ) (ค) BahtStart ไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อเสนอและ (ง) BahtStart จะมีสิทธิในการไม่หวงห้ามการใช้ข้อเสนอสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้านการค้าหรือไม่ก็โดยไม่มีค่าชดเชยให้แก่บุคคลที่สาม
29. ข้อตกลงทั้งหมด/การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน
ข้อกำหนดนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานและ BahtStart เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หากข้อกำหนดใดถือเป็นโมฆะเนื่องจากขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย การไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดจะไม่กระทบต่อการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อตกลง ซึ่งจะยังคงมีผลเต็ม ความผิดพลาดของ BahtStart ในการแสดงสิทธิหรือข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงจะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนั้น BahtStart อาจทำการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น กรุณาหมั่นตรวจสอบข้อตกลงเป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น BahtStart จะทำการแจ้งผู้ใช้งานผ่านบริการ โดยส่งอีเมลหรือการประกาศบนบริการหรือแหล่งอื่นที่เหมาะสม “การเปลี่ยนแปลงข้อมูล” จะถูกกำหนดมาจากการพิจารณาของ BahtStart โดยสุจริตและโดยการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล

1
×

E-mail Preview :

Can I please borrow money? BahtStart CrowdHelping!

GIVE LOAN

1) Design Options

2) E-mail Settings